Centrum Kultury

Kontakt

Odwiedziło nas

0674387
Dzisiaj
W tym tygodniu
Od zawsze
296
1096
674387

Home

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CentrumKultury i Promocji Gminy Bobowa reprezentowana przez Dyrektora Centrum, 38-350 Bobowa ul. Grunwaldzka 18 tel: 18 351-40-13.

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.

6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się  z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzeniatj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

O nas

Do roku 1997 działały w Gminie Bobowa dwie niezależne instytucje upowszechniania kultury: Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gminny Ośrodek Kultury.

Od 1 stycznia 1998 roku wolą radnych połączono te instytucje w jedno. Nowa instytucja otrzymała nazwę Centrum Kultury w Bobowej. Natomiast od 1 stycznia 1999 r. Centrum Kultury otrzymało dodatkowe zadania i nową nazwę. Od tej pory nasza instytucja nosi nazwę Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa.

Organizatorem Centrum jest Rada Miejska w Bobowej. Bezpośredni nadzór nad Centrum sprawuje Burmistrz Bobowej.

Centrum jest instytucją kultury wpisaną do Gminnego Rejestru Instytucji Kultury pod poz. nr 1/98 i posiada osobowość prawną.

Celem działania Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą.

Główną siedzibą Centrum Kultury i Promocji Gminy jest budynek przy ul. Grunwaldzkiej 18, natomiast sala widowiskowa „Koronka” mieści się ul. Rynek 2

Ponadto w skład CKiPGB wchodzą:

- Biblioteka Publiczna w Bobowej przy ul. Grunwaldzkiej 18

- Filia Biblioteki Publicznej w Wilczyskach - Dom Kultury w Wilczyskach

- Filia Biblioteki Publicznej w Siedliskach - Wiejski Dom Kultury w Siedliskach

W ramach amatorskiego ruchu artystycznego przy CKiPGB działają:

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Koronka”

Orkiestra Dęta w Bobowej

Orkiestra Dęta w Siedliskach

W jednym z pomieszczeń Centrum Kultury przy ul. Grunwaldzkiej działa również Galeria Koronki Klockowej prezentująca piękne i unikatowe dzieła bobowskich koronkarek.

 

Zespoły

Orkiestra Dęta w Bobowej

HISTORIA

Pierwsze wspomnienie o życiu śpiewaczym i orkiestralnym w Bobowej przypadają na rok 1895. W tym to roku organizuje się chór i orkiestra smyczkowa. Miejscowy nauczyciel pan Ignacy Kossecki organizuje wśród miejscowych obywateli orkiestrę smyczkową, która z chórem organizuje różne występy śpiewaczo-muzyczne oraz przedstawienia dla obywateli Bobowej.
W związku z przeniesieniem służbowym pana Kosseckiego oraz z powodu braku kierownictwa zespoły te upadły i przestały istnieć.
Ponowne życie kulturalne powstaje za czasów bytności nauczyciela miejscowej szkoły p. Jana kuca w roku 1907. Zakłada on chór oraz orkiestrę smyczkową. W tym samym czasie powstaje zespół teatralny składający się z członków chóru i orkiestry, urządzający przedstawienia o treści patriotycznej.
Chór i orkiestra w tym czasie stają na wysokim poziomie organizując wiele występów publicznych.
Wymieniony chór i orkiestra istnieją do roku 1914.
Rok 1918 należy do najważniejszych wydarzeń ogólnonarodowych, w którym Polska doczekała się wyzwolenia.
Życie kulturalno-oświatowe na nowo zaczęło się budzić do życia, gdyż przez cały czas wojny było w uśpieniu. Postanowiono założyć ponownie orkiestrę, by w miasteczku było wesoło.
W dniu 10 grudnia 1918 roku powstaje komitet organizacyjny, który w niedługim czasie zebrał odpowiednią ilość pieniędzy i zakupił instrumenty dęte i smyczkowe.
Członkami orkiestry dętej byli mieszczanie z Bobowej. W tym czasie prezesem orkiestry zostaje p. dr Emanuel Zarzycki, a kapelmistrzostwo obejmuje p. Hanaka Jakub z Tuchowa.
Pierwszy występ orkiestry odbył się w kościele parafialnym w dniu 19 marca, w dzień Św. Józefa.
W roku 1923 postanowiono by orkiestrę oprzeć o Związek Strzelecki. W tym czasie orkiestra rozwija się pomyślnie. Przy wymienionym Związku orkiestra istnieje do 1930 roku.
Z powodu różnych zapatrywań politycznych tak członków orkiestry z jednej strony, a Związku Strzeleckiego z drugiej strony, postanowiono odstąpić od Związku Strzeleckiego. Członkowie orkiestry odstąpili lecz instrumenty pozostały własnością Związku. Wobec takiego stanu rzeczy ponownie zwrócono się z gorącym apelem do tutejszych obywateli, by założyć ponownie nową orkiestrę i tak się stało. Było to 19 stycznia 1930 toku. W tym samym roku zakupiono instrumenty w Krakowie dla 18 muzyków.
Orkiestra po pomyślnym zakupie instrumentów udziela się na wszystkich uroczystościach kościelnych i państwowych.
Po wybuchu II wojny światowej orkiestra przestaje istnieć do roku 1931, a to z powodu słabej obsady muzyków.
Instrumenty pozostają nadal przy Związku Strzeleckim w domu p. inż. Kazimierza Długoszowskiego. Sam będąc bardzo muzykalnym i grający na różnych instrumentach powołał nowy zespół smyczkowy, który występował na różnych zabawach okazjonalnych i uroczystościach.
W latach okupacji po uzgodnieniu z okupantem w miesiącu maju pozwolono na granie z wieży kościelnej pieśni ku czci Matki Bożej.
Po pięciu latach tragicznej okupacji niemieckiej i po szczęśliwym przechowaniu instrumentów przystąpiono do ponownego zorganizowania orkiestry dętej.
Ówczesny wójt p. Szczepanek Marian oddaje orkiestrze dom pożydowski, w którym to 3 razy w tygodniu odbywały się próby, a na prowadzącego orkiestrą wybrano p. Mieczysława Kowalskiego. W dniu 27 lutego 1947 roku postanowiono przyłączyć się do Ochotniczej Straży Pożarnej. W tym czasie orkiestra występuje na zabawach, festynach, urządza koncerty i grając charytatywnie w Gorlicach i Krynicy. W dalszym ciągu orkiestra bierze udział we wszystkich świętach kościelnych i państwowych.
W roku 1950 orkiestra przystępuje do ,,Zrzeszenia Chórów i Orkiestr woj. Rzeszowskiego" , lecz po 4 latach tj. dnia 23 września 1954 roku skreślono ją z ewidencji związku, ponieważ w tym czasie zmniejszył się skład osobowy orkiestry.
Z kolei 1 września 1977 roku orkiestra ponownie przystępuje do OSP i pozostaje do dnia dzisiejszego.
Od roku 1985 kierownictwo orkiestrą przejmuje p. Stefan Król, który tę funkcję pełni po dzień dzisiejszy.

Opracował Kazimierz Kowalski

KAPELMISTRZOWIE I NAUCZYCIELE ORKIESTRY DĘTEJ W BOBOWEJ

Hanaka Jakub z Tuchowa - 1920 - 1923 r.
Schejbal z Nowego Sącza
Nowacki z Nowego Sącza
Czech Emil z Bobowej
Gucwa Jan z Bobowej
Potoczek Jan z Bobowej
Kowalski Mieczysław z Bobowej - 1945 - 1985 r.
Król Stefan - 1985 - po dzień dzisiejszy 


Orkiestra Dęta w Siedliskach

- kapelmistrz - mgr Jan Zygmunt

- prezes i menadżer orkiestry - inż. Mieczysław Podobiński

Orkiestra Dęta w Siedliskach została założona w 1984 r. przez ówczesnego proboszcza ks. Czesława Szewczyka. Od samego początku, aż po dzień dzisiejszy orkiestrę prowadzi mgr. sztuki Jan Zygmunt. To dzięki jego fachowości większość członków orkiestry nauczyła się grać na instrumentach. Bogaty repertuar jakim może pochwalić się orkiestra to również Jego zasługa.
Orkiestra liczy obecnie 50-ciu członków, z czego 70% to dzieci i młodzież z Siedlisk, Sędziszowej i Biesnej. Orkiestra ma na swym koncie liczne występy podczas uroczystości religijnych, państwowych oraz festynach na terenie gminy Bobowa i poza nią.
Znaczącym faktem w 20-to letniej historii orkiestry był jej udział we Mszy Świętej celebrowanej przez papieża Jana Pawła II w Tarnowie w 1987 r.
Doskonalenie warsztatu muzycznego i ciągły rozwój zawdzięcza finansowemu wsparciu Urzędu Miejskiego Bobowa oraz całej rzeszy ludzi dobrej woli.
Bliższych informacji o Orkiestrze, jej repertuarze i możliwościach występu udziela prezes Mieczysław Podobiński
- tel. 18 3550725

  • orkiestra01
  • orkiestra02
  • orkiestra03
  • orkiestra04
  • orkiestra05
  • orkiestra06
  • orkiestra07
  • orkiestra08
  • orkiestra09

 


Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Koronka”

W latach 1949 - 1989 - Zespół działał przy Spółdzielni Cepelia - Koronka w Bobowej. Występował w kraju i prawie wszystkich krajach Europy.
W latach 1989 zespół zawiesił działalność w wyniku trudności finansowych mecenasa.
Reaktywny został w maju 2002 roku z byłych członków zespołu "Koronka" i zespołu dziecięcego "Koronecka", zaczął działać jako zespół "Koronka-Bobowa" przy Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa.
Zespół wielopokoleniowy: seniorzy, dorośli, młodzież i dzieci.
Zespół wykonuje tańce Pogórza Rożnowskiego i Ciężkowickiego - z doliny rzeki Białej Dunajcowej: równy, polka z przyśpiewkami, polka smykano, polka z kropką, polka bez noge, nasa polka, polka na jednej nodze, sztajerki, chodzony, walcerek.
W lipcu 2002 r. zespół wziął udział w Festiwalu Górali Polskich w Żywcu, gdzie zdobył cenną nagrodę (na 21 zespołów) "Brązowe żywieckie serce".
Zakwalifikowany przez specjalną komisję w sierpniu 2002 wziął udział w Międzynarodowym Festiwalu Ziem Górskich w Zakopanem, gdzie zajął czwarte miejsce.
Pogórze zachodnie rozciąga się od głównego wododziału pomiędzy Dunajcem a Białą Dunajcową i obejmuje zlewisko tej rzeki w jej środkowym i częściowo dolnym biegu czyli od Grybowa po Tuchów. Ukształtowanie terenu to wzniesienia o stromych zboczach i płaskich wierzchowinach o znacznych wysokościach względnych sięgających 300 m, porozcinane wąwozami potoków, co nadaje tej krainie charakter górzysty.
Pogórzanie to dość zróżnicowana grupa etniczna zamieszkująca od Dunajca po Pogórze Karpackie.
Zespół prezentuje folklor Pogórzan zachodnich z dorzecza Białej Dunajcowej. Na zachodzie graniczy z Lachami Sądeckimi, na wschodzie z Pogórzanami jasielsko-gorlickimi, na północy z Krakowiakami wschodnimi a na południu z Łemkami.
Charakterystyczne elementy stroju to siwa dwurzędowa kamizelka, pas-trzos i cuwa - element nie występujący u żadnej innej polskiej grupy etnicznej, tożsamy z łemkowską czuchą, słowacką holeną czy węgierskim szur. Cuwa stanowi wyróżnik Pogórzan obok gwary i siwej kamizelki. Na pogórzu zachodnim spotykamy wpływ sąsiednich Lachów i Krakowiaków - trąbka w składzie muzyki, poza tym klarnet, prym, sekund i basy.
Zespół liczy 35 osób (w tym sześciu członków kapeli).
Skład kapeli: I skrzypce, II skrzypce (sekund), trąbka, klarnet, basy.
Kierownik administracyjny - Celina Job
Próby - piątki w godzinach 18.00 - 21.00 w sali widowiskowej - Rynek 2 tel. 18 3514013
Kontakt z zespołem poprzez Centrum Kultury w Bobowej.

Kadra

Beata Król - Dyrektor 

Elżbieta Druzik - Główny Księgowy

Paulina Sowa - księgowa


Kultura

Joanna Malec - Starszy instruktor, (skład i łamanie wydawnictw, "Nasza Bobowa"), promocja w internecie, strony www, organizator imprez artystycznych

Celina Job - Starszy instruktor, kierownik administracyjny Zespołu Pieśni i Tańca "Koronka", instruktor tańca towarzyskiego, organizator imprez artystycznych

Zofia Król - Koronczarka - warsztaty koronki klockowej dla dzieci

Monika Podobińska - Młodzszy instruktor

Żaneta Framęga - Animator kultury, plastyk, portal naszaBobowa.pl

Stefan Król - Kapelmistrz Orkiestry Dętej w Bobowej

 

Instruktorzy godzinowi:

 

 


Biblioteka

Celina Job - Młodszy bibliotekarz - Biblioteka Publiczna w Bobowej

Monika Kopiec - Starszy bibliotekarz (Filia Biblioteki w Siedliskach)

Barbara Gryzło - Młodszy bibliotekarz (Filia Biblioteki w Wilczyskach)


 


Obsługa

Lucyna Sarkowicz - sprzątaczka

Stanisław Bulanda - palacz c.o.